REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM

1. Kim jesteśmy? Czemu służy ta witryna?

Regulamin korzystania z witryny internetowej („Regulamin”) określa warunki korzystania z witryny internetowej / („Witryny„). Właścicielem i administratorem Witryny jest VF INTERNATIONAL S.A.G.L. z siedzibą pod adresem Via Laveggio, 5, 6855 – Stabio, Szwajcaria, numer rejestracyjny spółki – CH-514.4.028.163-8, numer VAT CHE-111.650.898 („VANS” lub „my”), kapitał zakładowy 1 901 000,00 CHF. Można się z nami kontaktować za pośrednictwem strony Kontakt zarządzanej przez nasz Dział Obsługi Klienta. Witryny używamy do promowania i dostarczania informacji na temat produktów VANS, jak również sklepów i działań promocyjnych VANS.

W Witrynie można również kupić produkty VANS. Jeśli użytkownik kupi produkty w Witrynie, zakup ten będzie podlegał naszym Warunkom sprzedaży, zawierającym także informacje, która ze spółek należących do Grupy VF będzie sprzedawać użytkownikowi produkty.

2. Co będzie się działo, kiedy zarejestruję się i założę konto?

Aby mieć dostęp do określonych funkcji Witryny (na przykład przeglądania historii zamówień), należy się zarejestrować i utworzyć osobiste konto („Konto”). Użytkownik odpowiada za wszelką aktywność na swoim Koncie, chyba że zostanie ono wykorzystane przez osobę trzecią bez jego zgody i będzie można tego dowieść. Użytkownik odpowiada za ochronę swoich danych logowania do Konta i zachowanie ich w tajemnicy. VANS nie odpowiada za żadne straty ani szkody, które użytkownik poniesie z powodu niezastosowania się do tych reguł. VANS może zamknąć lub zawiesić konto użytkownika w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, jeśli: (i) VANS uzna, że korzystając z konta, użytkownik naruszył niniejszy Regulamin, (ii) VANS uzna, że z konta użytkownika korzysta osoba trzecia bez jego zgody lub (iii) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa albo w celu przeprowadzenia konserwacji. Użytkownik może usunąć konto w dowolnym momencie kontaktując się z Działem obsługi Klientaza pośrednictwem naszej strony Kontakt.

3. Jakie dotyczące mnie dane osobowe będą przetwarzane przez VANS?

Aby umożliwić użytkownikowi dostęp do funkcji Witryny, w tym do funkcji przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników lub subskrypcji newslettera, możemy poprosić użytkownika o dostarczenie określonych danych osobowych. Działania, jakie przeprowadzamy w ramach przetwarzania tego typu danych opisano w naszej Polityce prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi praktykami i polityką dotyczącą przetwarzania danych osobowych, powinien natychmiast przestać korzystać z Witryny.

4. Regulamin #VANS. Co oznacza ten hasztag? Na co się zgadzam?

Jeśli użytkownik został tu przekierowany, oznacza to, że firma VANS polubiła zdjęcie lub inne treści zamieszczone przez użytkownika w sieci („UGC”) (tj. oznaczone hasztagiem zawierającym nazwę VANS albo inną nazwę lub znak towarowy należące do VANS) i chciałaby zamieścić je w witrynach internetowych VANS lub na stronach mediów społecznościowych. Aby to zrobić, VANS potrzebuje zgody użytkownika na wykorzystanie jego zdjęcia i danych osobowych, które zdjęcie to może zawierać.

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, treści UGC użytkownika będą mogły być widoczne dla innych miłośników VANS i osób wspierających VANS na całym świecie. To dla użytkownika świetna okazja do pochwalenia się swoim stylem życia w witrynach internetowych VANS!

Jeśli użytkownik odpowie na naszą wiadomość hasztagiem „#YESVANS”, oznacza to, że udziela VANS nieograniczonego, niewyłącznego, przenoszalnego, podlegającego sublicencjonowaniu, wieczystego, obowiązującego na całym świecie prawa do wykorzystywania danych treści UGC. VANS będzie mieć prawo (ale nie obowiązek) używania treści UGC w dowolny sposób i dla dowolnych celów, w tym do ich zapisywania, przechowywania, kopiowania, powielania, publikowania, przekazywania, dystrybucji, wyświetlania, modyfikowania, tłumaczenia i umieszczania w innych materiałach oraz ich dowolnego wykorzystania w celach handlowych. Tego rodzaju użycie obejmuje umieszczanie treści UGC w witrynach internetowych VANS, sklepach internetowych oraz na oficjalnych stronach mediów społecznościowych, jak również ich wykorzystywanie podczas wydarzeń czy kampanii. Nie należy udzielać nam zgody na wykorzystywanie treści UGC, co do których użytkownik nie chce, aby zostały objęte powyższym Regulaminem #VANS.

Odpowiadając „#YESVANS”, użytkownik potwierdza, że (a) ma ukończone 18 lat; (b) posiada wszelkie prawa do swoich zdjęć; (c) jeśli treści UGC zawierają elementy należące do osób trzecich (na przykład zdjęcie przyjaciela użytkownika), to uzyskał wszelkie niezbędne zgody od osoby trzeciej (w tym na przykład przeniesienie praw autorskich lub zgodę dotyczącą ochrony danych osobowych); (d) aby wykorzystanie treści UGC przez VANS nie wiązało się z naruszeniem praw osoby trzeciej lub jakichkolwiek przepisów oraz że użytkownik zgadza się być związany tym Regulaminem #VANS.

Wreszcie, odpowiadając #YESVANS, użytkownik zgadza się chronić i ubezpieczać VANS i dowolne osoby działające w imieniu VANS przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami, na które VANS mogłaby być narażona w związku z regularnym wykorzystywaniem treści UGC zgodnie z powyższym opisem.

W zależności od tego, co zawierają treści UGC, oraz od kraju, w którym przebywa użytkownik, nazwa konta użytkownika w mediach społecznościowych oraz stosowne treści UGC mogą zawierać dane osobowe, do których VANS może mieć dostęp lub je przetwarzać podczas wykorzystywania treści UGC.

Nasza Polityka prywatności zawiera opis czynności związanych z przetwarzaniem danych, które VANS przeprowadza na danych osobowych użytkownika, w tym tych, które mogą być przekazywane VANS w ramach konta w mediach społecznościowych lub w zamieszczonych treściach UGC. Jeśli chodzi o tego rodzaju dane, VANS będzie je wykorzystywać do celów określonych w powyższym Regulaminie #VANS.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi praktykami i polityką dotyczącą przetwarzania danych osobowych, nie należy odpowiadać „#YESVANS” na wiadomość pod odnośnymi treściami UGC.

Udzielając odpowiedzi „#YESVANS” na wiadomość z konta VANS, użytkownik udziela VANS wyraźnej i dookreślonej zgody na wykorzystywanie opisanych wyżej danych osobowych do celów handlowych i marketingowych.

Aby otrzymywać informacje dotyczące produktów i inicjatyw VANS, należy subskrybować newsletter VANS tutaj.

W dowolnym momencie można wycofać się z subskrypcji, przekazania praw do wykorzystania oraz zgody na użycie danych poufnych w jeden z następujących sposobów:

1. wysyłając VANS wiadomość e-mail zgodnie ze wskazówkami na stronie Kontakt ;

2. klikając przycisk REPORT (ZGŁOŚ), który znajduje się w witrynie internetowej VANS lub na stronie mediów społecznościowych, gdzie wyświetlane są treści UGC;

W stopniu, w jakim zezwala na to obowiązujące prawo, VANS nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za (i) żadne szczególne, pośrednie, przypadkowe lub następcze straty, koszty, szkody, opłaty lub wydatki; lub (ii) utracone zyski, lub (iii) utratę interesów, kontraktów, dobrej woli partnerów biznesowych, możliwości biznesowych; lub (iv) utratę dochodu, przewidywanych oszczędności; lub (v) utratę lub uszkodzenie danych albo informacji; lub (vi) wszelkie szkody na wizerunku powstałe w związku z wykorzystaniem treści UGC zgodnie z opisem powyżej, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, deliktu, czy dowolnej podstawy prawnej, nawet jeśli VANS ostrzeżono o możliwości pojawienia się takich szkód.

5. Kto jest właścicielem treści i materiałów zawartych w tej Witrynie?

Informacje zamieszczone w tej Witrynie, wraz ze wszystkimi materiałami w niej umieszczonymi, stanowią chronioną prawem autorskim własność VANS. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Pojedyncze strony lub materiały mogą zawierać różne informacje dotyczące prawa własności.

Wszystkie zarejestrowane nazwy i znaki towarowe zamieszczone w tej Witrynie to zarejestrowane znaki towarowe VANS Inc. lub podmiotów stowarzyszonych. Jeśli nie zostało to wyraźnie zaznaczone w tej części (lub użytkownik nie otrzymał takiej informacji w formie pisemnej), ani VANS Inc., ani stowarzyszona VANS, ani żaden z dostawców nie przekazują nikomu żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw do żadnych patentów, praw autorskich, praw do znaków towarowych czy informacji objętych tajemnicą handlową. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Zamieszczając dowolne treści UGC w Witrynie, użytkownik gwarantuje, że ma do tego prawo oraz uzyskał, w razie potrzeby, wszelkie stosowne zgody od odpowiednich osób trzecich (na przykład od osób mających prawa własności intelektualnej lub osób, których dane osobowe są wykorzystywane). Tego rodzaju treści będą uznawane za niepoufne i niechronione prawem autorskim. W odniesieniu do zamieszczonych przez użytkownika treści UGC udziela on VANS nieograniczonej, podlegającej sublicencjonowaniu, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie treści UGC w dowolny sposób i dla dowolnych celów, w tym w szczególności na ich zapisywanie, przechowywanie, kopiowanie, powielanie, publikowanie, zamieszczanie, przesyłanie, dystrybucję, wyświetlanie, modyfikowanie, tłumaczenie, umieszczanie w innych materiałach i dowolne inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Tym samym VANS ostrzega użytkowników, aby nie przesyłali za pośrednictwem Witryny żadnych treści, elementów ani informacji, co do których użytkownik nie życzy sobie, aby zostały objęte powyższym Regulaminem.

6. Jaką odpowiedzialność ponosi VANS za wszystko, co może pójść źle podczas korzystania z Witryny?

Ciężko pracujemy, aby uczynić tę Witrynę interesującą i przyjazną dla użytkownika, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że użytkownicy będą zawsze ze wszystkiego zadowoleni. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy uważnie przeczytać poniższe wyłączenie odpowiedzialności.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ MOŻLIWYCH DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI ORAZ ZAGROŻENIA I NIEPEWNOŚĆ ZWIĄZANE Z ROZPOWSZECHNIANIEM INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, MOŻE DOJŚĆ DO OPÓŹNIEŃ, POMINIĘĆ, NIEDOKŁADNOŚCI I INNYCH PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH TYCH INFORMACJI. JEŚLI UŻYTKOWNIK POLEGA NA TEJ WITRYNIE LUB DOSTĘPNYCH W NIEJ MATERIAŁACH, CZYNI TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE BIEŻĄCYM, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ JEST DOSTĘPNA. WITRYNA, VANS Inc., STOWARZYSZONA VANS ORAZ OSOBY ZAMIESZCZAJĄCE TREŚCI W WITRYNIE, A TAKŻE ICH PRZEDSTAWICIELE I LICENCJODAWCY ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE, NIE MOGĄ ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJĄ BRAKU WAD, POPRAWNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU INFORMACJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY, JAK RÓWNIEŻ NIENARUSZANIA PRZEZ NIE ŻADNYCH PRAW, ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA TA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, DOSTĘPNA PRZEZ CAŁY CZAS, WOLNA OD WIRUSÓW CZY INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE MOŻEMY NA PRZYKŁAD ZAGWARANTOWAĆ, ŻE WYGLĄD I KOLOR NASZYCH PRODUKTÓW OPISANYCH W WITRYNIE I WYŚWIETLANYCH NA MONITORZE UŻYTKOWNIKA BĘDĄ ODPOWIADAĆ FAKTYCZNEMU WYGLĄDOWI PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W SKLEPIE STACJONARNYM LUB W SKLEPIE ONLINE.

W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO VANS Inc., STOWARZYSZONA VANS, OSOBY ZAMIESZCZAJĄCE TREŚCI W TEJ WITRYNIE, ICH PRZEDSTAWICIELE I LICENCJODAWCY ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE, A TAKŻE PRZEDSTAWICIELE, LICENCJODAWCY I PODMIOTY STOWARZYSZONE TYCH OSTATNICH, NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ANI DOWOLNĄ INNĄ OSOBĄ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W TEJ WITRYNIE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB PODOBNE SZKODY, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKU, INTERESÓW, OSZCZĘDNOŚCI, DANYCH ANI ZA ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH, NAWET JEŚLI ZOSTANIEMY Z WYPRZEDZENIEM POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

TA WITRYNA MOŻE ZAWIERAĆ ELEMENTY LUB ŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INNE SPÓŁKI, OSOBY FIZYCZNE LUB AGENCJE (NA PRZYKŁAD CZĘŚĆ STRONY ZARZĄDZANA PRZEZ BAZAARVOICE, INC., NA KTÓREJ WYŚWIETLANE SĄ ZDJĘCIA PRODUKTÓW MARKI POCHODZĄCE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH), KTÓRE SĄ ZAMIESZCZANE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW VANS. NAD TYMI ELEMENTAMI ORAZ WITRYNAMI INTERNETOWYMI, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZAMIESZCZONO W WITRYNIE, ANI VANS Inc. , ANI VANS NIE MAJĄ ŻADNEJ KONTROLI. SĄ ONE ZAMIESZCZANE WYŁĄCZNIE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA. ZAMIESZCZENIE W WITRYNIE TEGO RODZAJU ELEMENTÓW LUB ŁĄCZY NIE OZNACZA ZGADZANIA SIĘ Z ICH TREŚCIĄ I ANI VANS, ANI VANS Inc. NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYCH ELEMENTÓW, ANI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POPRAWNOŚĆ INFORMACJI ZAWARTYCH W TEGO TYPU ELEMENTACH CZY WITRYNACH INTERNETOWYCH. ANI VANS Inc., ANI VANS NIE MONITORUJĄ ANI NIE SPRAWDZAJĄ ZAWARTOŚCI WITRYN INTERNETOWYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, DLATEGO OSTRZEGAJĄ UŻYTKOWNIKA, ŻE KORZYSTA Z ŁĄCZY DO WITRYN INTERNETOWYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WSZYSTKIE KWESTIE ZWIĄZANE Z TAKIMI ELEMENTAMI LUB WITRYNAMI INTERNETOWYMI (W TYM ZASADAMI KORZYSTANIA I TREŚCIĄ) PODLEGAJĄ STOSOWNEMU REGULAMINOWI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, DO KTÓREGO PRZECZYTANIA ZACHĘCAMY.

7. Co oznacza termin „obowiązujące prawo”? Jaki jest sąd właściwy dla rozstrzygania sporów?

Wszystkie kwestie związane z korzystaniem z tej strony podlegają szwajcarskim przepisom prawa. Szwajcarskie przepisy prawa jako takie, bez uwzględnienia zasad dotyczących norm kolizyjnych, będą mieć zastosowanie do wyłączeń odpowiedzialności, ograniczeń odpowiedzialności oraz regulaminu. Sąd gospodarczy w Zurychu będzie mieć wyłączną jurysdykcję we wszystkich sporach wynikających z korzystania z tej Witryny lub w jakikolwiek sposób powiązanych z korzystaniem z tej Witryny lub z powyższym Regulaminem, za wyjątkiem prawa do wszczęcia postępowania w zwyczajowym miejscu pobytu lub miejscu stałego zamieszkania użytkownika, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.